Arkivets historie

Vejle Stadsarkivs historie rækker tilbage til 1960’erne, hvor de to lærere, Fredy Jensen og William Rosenkilde, på privat initiativ begyndte at samle byhistorisk materiale til brug i deres undervisning. I 1967 fik de overdraget et antal lokalhistoriske film, og det gav anledning til at oprette et egentligt arkiv, nemlig Vejle Byhistoriske Arkiv.

I begyndelsen opbevarede de to lærere materialet i deres private hjem, men i 1968 fik de et beskedent lokale til samlingen under en trappe i Nørremarkskolens kælder. Fredy Jensen og William Rosenkilde fortsatte med at udbygge arkivets samling, hvor en meget væsentlig del var de lokalhistoriske billeder. Billedsamlingen blev forøget betydeligt ved, at arkivet i 1976 deltog i et amtsligt projekt, ”Billedstormen”. Hensigten med projektet var at få folk til at aflevere deres fotografier til lokalarkiverne i Vejle Amt.

Den første leder af selve arkivet var Jens Topholm, som sad på posten fra 1982-1985, og som siden blev stadsarkivar i Aalborg Kommune. Under Jens Topholms ledelse blev der gennemført en række grundlæggende registreringsprojekter og arrangeret flere velbesøgte udstillinger med fokus på indsamlet foreningsmateriale, f.eks. Sport i Vejle.

Den næste store indsamlingskampagne fandt sted i 1982 med fokus på de folkelige foreningers arkivalier med Asbjørn Hellum som projektleder. Asbjørn Hellum blev leder af Vejle Byhistoriske Arkiv i 1985, og han blev på posten indtil 2009, hvor han blev udnævnt til Rigsarkivar i København. 

I 1987 flyttede arkivet med læsesal og kontorer til DOFO-bygningen Domus på Enghavevej 34. Det var også her, at det store projekt om ”Arbejdslivets Historie” fandt sted. Det skete i anledning af, at Arbejdernes Fællesorganisation holdt 100 års jubilæum. Det store indsamlingsarbejde resulterede i flere udstillinger og bogudgivelser.

Vejle Byhistoriske Arkiv blev 25 år i 1993, og som en forsinket fødselsdagsgave blev det i 1995 besluttet, at arkivet skulle være en selvstændig kommunal institution og ikke længere en del af Vejle Museum. Samtidigt fik arkivet ansvaret for de kommunale arkivalier og blev også et egentligt stadsarkiv. Ved den lejlighed blev navnet ændret til Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv – et navn som efterhånden er ændret til det noget mere mundrette Vejle Stadsarkiv.

I foråret 1997 flyttede arkivet til Dandys gamle administrationsbygning på Enghavevej 2. Her var der bedre forhold for både publikum og arkivets medarbejdere. Det var også her arkivets indsamlingsprojekt ”Vejle i Mandtal” fandt sted i perioden 1999-2002. Projektet gik ud på at fotografere vejlenserne digitalt omkring årtusindskiftet.

Vejle Stadsarkiv er underlagt Arkivloven fra 2007 og er som sådan Vejle Kommunes arkiv. Det betyder, at arkivet skal sikre bevaringen af den del af kommunens arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forskellige forhold i kommunens administration. Arkivalierne kan efter særlige regler om tilgængelighed stilles til rådighed for borgere og forvaltninger i kommunen.

Med Strukturreformen 2007 fulgte et omfattende arkiveringsarbejde, idet arkivalierne fra Give, Jelling, Børkop og Egtved overgik til ordning og registrering på Vejle Stadsarkiv. Det drejede sig om mange, mange stykker papir, der blev ordnet og registreret, så de hurtigt og effektivt kan findes frem igen. I samme omgang blev det ikke bevaringsværdige materiale kasseret.

I 2009 kom en række nye forvaltningsrettede funktioner til, så Vejle Stadsarkiv nu varetager drift og udvikling af det centrale elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, SBSYS.

I 2015 åbnede Vejle Stadsarkiv i de nuværende lokaler i den tidligere amtmandsbolig på Vedelsgade 17. I forbindelse med flytningen fra Enghavevej blev en stor del af arkivalierne anbragt på et fjernmagasin med bedre magasinforhold.

Vejle Stadsarkiv bestræber sig på at være et åbent hus for alle interesserede. Stadsarkivet formidler megen viden til kommunens borgere og fungerer som arkiv for Vejle Kommune. De seneste år har set en stigende tendens til flere gæster ved læsesalsbesøg, udstillingsgæster og tilhørere ved foredrag i den hvide amtmandsbolig.

Vejle Stadsarkiv driver i dag en mange facetteret virksomhed, der også tager de nyeste digitale redskaber i brug, og bygger videre på fundamentet, der drejer sig om at dokumentere den lokale virkelighed, som vi er en del af. Chef for stadsarkivet er Flemming Hedegaard Larsen.

Gennem hele arkivets levetid har der været tradition for, at frivillige medarbejdere har været en fast del af dagligdagen og fællesskabet på arkivet. Det er vi stolte af, og sådan er det stadig i dag, hvor vi har 25-30 frivillige tilknyttet stadsarkivet.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere