Lovgivning

På denne side finder du en samlet oversigt over den gældende arkivlovgivning for de kommunale myndigheder

Hele det forvaltningsrettede område er reguleret af arkivlovgivningen og de tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Det er regeringen og folketinget, der fastsætter de overordnede rammer, mens Rigsarkivet er den øverste myndighed på arkivområdet. Det er her fra lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer bliver sendt ud til kommunerne.

I Vejle Kommune er der oprettet et Stadsarkiv, også kaldt offentligt arkiv eller § 7 arkiv, som er en overordnet arkivmyndighed for Vejle Kommune. Vi fører tilsyn med, om kommunens forvaltninger og institutioner overholder arkivlovgivningen, mens Rigsarkivet fører tilsyn med Vejle Stadsarkiv.

Herunder er den gældende lovgivning for de kommunale myndigheder samlet.

Retsforskrifterne beskriver de overordnede rammer for arkiverne

Arkivloven og Arkivbekendtgørelsen er de overordnede rammer for de offentlige arkiver og deres arbejdsopgaver. Heri finder du informationer om bevaringspligt, adgang til arkivalierne, de såkaldte tilgængelighedsfrister og varetagelsen af de arkivmæssige hensyn.

Bekendtgørelser om bevaring og kassation af kommunale myndigheders arkivalier

Hvad, der som minimum skal bevares, og hvad, der kan kasseres i de kommunale myndigheder og forvaltningers arkivalier, står i bekendtgørelserne om bevaring og kassation, som er samlet herunder. 
Lovgivningen på området er inddelt i tre perioder, nemlig perioden før 1970, perioden 1970-2006 og endelig perioden fra 2007 og fremefter.

Perioden før 1970

Bevaring og kassation af kommunale papirarkivalier skabt før 1970
Bekendtgørelse af ændring af bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra før 1970 

Perioden 1970-2006, herunder arkivalier fra institutioner, som kommunen overtog fra amterne

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier i perioden 1970-2006
Bevaring og kassation af amtslige arkivalier overtaget af kommunerne

Perioden 2007 og derefter

Efter 1. januar 2007 bliver der skelnet imellem papirarkivalier og digitalt skabte arkivalier fra kommunen.
Papirarkivalier i kommunerne efter 2007
Digitalt skabte arkivalier i kommuner efter 2007
Årlig opdatering af bevaringspligtige dokumenter i IT-systemer efter 2007

Retsforskrifter om aflevering af kommunale arkivalier

Aflevering af arkivalier er underlagt retsforskrifter, som Rigsarkivet beslutter. Anvisningerne beskriver alt lige fra ordning af materialet og valg af pakkemateriale til krav til fortegnelser af det afleverede materiale. 

Vejledning om ordning, behandling og pakning af arkivalier
Anvisning om materialekvalitet, arkivæsker
Anvisning om materialekvalitet, bilag om kravspecifkationer

Bevaringspligt data og dokumenter skal afleveres som en arkiveringsversion, der strukturerer og formaterer kopier af it-systemets data og dokumenter. Bekendtgørelsen om arkiveringsversioner fastsætter hvilke formater, struktur med videre, som data og dokumentation skal arkiveres i.
Bekendtgørelse om arkiveringsversioner ved aflevering af digitale arkivalier

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere