Arkivalier

 
Foto: Vejle Stadsarkiv.  

Hvad kan man finde?

Vejle Stadsarkiv har både Vejle Kommunes arkivalier og private arkivalier fra personer, virksomheder og foreninger. Vejle Kommune har afleveringspligt til Stadsarkivet, mens der for den private dels vedkommende foregår aktiv og passiv indsamling. Samlingen af arkivalier er meget stor, og da det meste er registreret, kan det hurtigt findes frem på læsesalen.


Private arkivalier

Private akivalier er typisk opdelt i virksomhedsarkiver, foreningsarkiver og personarkiver.

I virksomhedsarkiver finder man typisk regnskabsmateriale, forhandlingsprotokoller, korrespondance og andet, som virksomheden og Stadsarkivet har fundet værd at bevare for eftertiden. Et af de største virksomhedsarkiver er De Danske Bomuldsspinderier, som lukkede i 2000. Arkivalierne herfra fylder ca. 800 æsker!

Stadsarkivet rummer rigtig mange foreningsarkiver. Det drejer sig f.eks. om sportsklubber, velgørenhedsforeninger, KFUM/K, FDF og mange, mange flere. Også i foreningsarkiver vil man typisk finde forhandlingsprotokoller, regnskaber, korrespondance m.m.

Personarkiverne er meget individuelle. Nogle personer har valgt at lave scrapbøger, der dokumenterer vigtige begivenheder i deres liv, for andre gælder det, at man selv skal stykke historien sammen ved hjælp af breve, forsikringspapirer og dagbøger. Samlingen af personarkiver rummer både stof om kendte vejlensere og helt almindelige hverdagsmennesker.


Kommunale arkivalier

Kommunale arkivalier udgør den største del af vores arkivaliesamling. Vejle Kommune er vokset ad flere omgange, senest 1. januar 2007, og samlingen dækker hele den nuværende Vejle Kommune. Gamle arkivalier fra de omkringliggende kommuner og sognekommuner er derfor blevet en del af det samlede kommunale arkiv. De ældste kommunale arkivalier stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, de nyeste er fra i dag og findes udelukkende som elektroniske arkivalier.

Der gælder bestemte tilgængelighedsregler for kommunalt materiale, men hvis arkivalierne er ældre end 75 år, kan man uden problemer få dem stillet til rådighed. I disse gamle kommunale sager kan man bl.a. finde noget om fattigvæsen, brandvæsen, børneforsorg, alkoholbevillinger, kultur, skolevæsen og veje, broer og jernbaner. Langt op i 1900-tallet blev selv småsager behandlet på byrådsniveau. Derfor kan det være givtigt at kaste et blik på byrådsprotokollerne. I løbet af 2011 vil der på hjememsiden komme en elektronisk indgang til byrådssagerne for årene 1871-1890 (Vejle Købstad).

Hvem bruger arkivalierne?

Arkivalierne bruges af mange forskellige. Slægtsforskere kan være heldige at finde personarkiver, der vedrører deres forfædre. Samme gruppe kan have god gavn af at dykke ned i de kommunale arkivalier, hvis deres afdøde slægtninge på et eller andet tidspunkt har været i berøring med det offentlige.

Stadsarkivet har ofte besøg af forskere og specialestuderende fra landets universiteter, der arbejder med emner, hvor de kan finde godt råmateriale.

Arkivalierne er normalt tilgængelige for alle 20 år efter, de er skabt. Indeholder arkivalierne personfølsomme oplysninger, er de først tilgængelige efter 75 år. Ved privatarkiver kan der træffes individuelle tilgængelighedsaftaler med giver. Man kan søge om adgang til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige.Søg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail